โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ขนาด 4 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 400000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4 แบบ ป.1 ข. ขนาด 3 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ตุลาคม 2539
งบประมาณ : 1640000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : กรกฎาคม 2530
งบประมาณ : 1090000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศูนย์อำนวยการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักร้อน 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สาลาพักร้อน 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักร้อน 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักร้อน 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : T0ilet 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : Toilet 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : Toilet 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : Toilet 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนจอดรถ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบ สพฐ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๕/๒๖
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมาณ : ๒๐๘๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..