โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร   ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ส.ค. 62 ประชุม ครูภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑ และ ช่วงชั้นที่ ๒
07 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 สอบ nt
สพฐ
04 มี.ค. 62 ถึง 06 มี.ค. 62 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนต์ สุราษฎร์ธานี ศธจ. ภาค 6
03 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 ร่วมแข่งขันกีฬา อ.กาญจนดิษฐ์ ณ สนามกีฬา ร.ร.กาญจนดิษฐ์
17 ก.ค. 60 ขนส่งจังหวัดมาให้ความรู้นักเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 60
01 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษา
แต่งกายชุดสุภาพ
03 เม.ย. 60 ถึง 08 เม.ย. 60 ทัศนศึกษาภาคเหนือ ภาคกลาง เครือข่าย กรูด ป่าร่อน
31 มี.ค. 60 แจ้งผลการเรียน/ประกาศปิดภาคเรียน
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 ประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียนวัดวังไทร
24 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้น ป.6
แพนกจาก อบต.บางโพธิ์
17 มี.ค. 60 ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน มีนาคม 2560
โรงแรมไดมอนต์ ผู้บริหารสถานศึกษา
14 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
โรงเรียนวัดวังไทร
13 มี.ค. 60 กจกรรม ลูกเสือ สำรอง
โรงเรียนวัดวังไทร
09 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบวัดผล ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดวังไทร วิชาการ/วัดผล
08 มี.ค. 60 การทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ ป.3
07 มี.ค. 60 ถึง 08 มี.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นปฐมวัย
ห้องประชุม โรงอาหาร
02 มี.ค. 60 ประเมินนักเรียน ชั้นอนุบาล 2
โรงเรียนวัดวังไทร
28 ก.พ. 60 สอบ las ป.2,4,5 และ ม.1 ม.2
24 ก.พ. 60 สอบประเมิน การอ่าน การเขียน ชั้น ป.3-4
23 ก.พ. 60 สอบ ประเมินการอ่าน การเขียน ป.1-ป.2

สอบ ประเมินการอ่าน การเขียน ป.1-ป.2


ตามปกติ กลุ่มบริหารวิชาการ ฝ่ายวัดผล
23 ก.พ. 60 ประชุม ผู้บริหาร และ จนท.การเงินโรงเรียน
โรงแรมเคปารผืค ผอ.สุติยะ อ.ปิยดา
22 ก.พ. 60 ประชุมการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงแรมเคปาร์ค สพป.สฎ1
21 ก.พ. 60 Meeting Active Play Active School At Bunjongburee Resort

Meeting Active Play Active School At Bunjongburee Resort

Responsibility Mr.Surawut and Mr.Theerasak

04 ก.พ. 60 สอบ O-NET ป.6

สอบ O-NET ป.6

สนามสอบ โรงเรียนวัดวังไทร

แต่งกายชุดนักเรียนตามปกติ กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ม.ค. 60 ถึง 29 ม.ค. 60 Meeting Active Learning At Nipa Garden Hotel

Meeting Active Learning At Nipa Garden Hotel

Personel in Pracharach School

ชุดสุภาพ ศน.ชาญชัยและคณะ
26 ม.ค. 60 ถึง 27 ม.ค. 60 English Camp For O-net Grade 6
ชุดนักเรียน ปกติ ผอ.วังไทรและคณะ
24 ม.ค. 60 24 มกราคม 2560 เวลา 14.30 น. ประชุมครูประจำเดือน ประจำเดือน มค.60
ประชุมครูประจำเดือน ประจำเดือน มค.60
ผอ.ร.ร.
23 ม.ค. 60 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
แต่งกายสุภาพ สพป.สฎ1
20 ม.ค. 60 ร่วมกิจกรรม งานสีดำ แม่ครูคีรีรอบ ที่นครศรีธรรมราช
แต่งกายชุดไว้ทุกข์ งานสัมพันธ์ชุชน
20 ม.ค. 60 ประชุมครูสอนภาษาอังกฤษเครือข่าย กรูด ป่าร่อน คลองสระ
ห้องประชุมโรงเรียนวัดวังไทร ผอ.สุติยะ ชูหนูและคณะ
19 ม.ค. 60 ครูบรรจุใหม่รายงานตัว


ปกติ สุภาพ กลุ่มบริหารบุคลากร
19 ม.ค. 60 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายกรูด ป่าร่อน คลองสระ
โรงเรียนวัดเขานางเภา เวลา 09.00 น
16 ม.ค. 60 ร่วมกิจกรรมวันครู มรภ.สฎ
ขอเชิญคณะครูทุกท่านร่วมกิจกรรม
วันครู หอประชุมวชิราลงกรณ์
แต่งกายชุดสุภาพ กลุ่มบริหารบุคลากร
13 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็ก/ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา


แต่งชุดนักเรียน ผอ.และคณะ
12 ม.ค. 60 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมเรื่องการจัดสอบ o - net  ปีการศึกษา 2559
โรงแรมเคพาร์ค แต่งกายสุภาพ ผอ.สุติยะ ชูหนู
10 ม.ค. 60 สอบ pre- o-net grade 6
ห้องสอบ ป.6/1 และ ห้อง ป.6/2 ฝ่ายวัดผล
09 ม.ค. 60 ประชุมสวัสดิการ เครือข่าย กรูด ป่าร่อน ณ โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
ประชุมสวัสดิการ เครือข่าย กรูด ป่าร่อน ณ โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
แต่งกายสุภาพ อ.อุมารี ผอ.สุติยะ