โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร   ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดวังไทร (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) Word Document ขนาดไฟล์ 156.23 KB 1548
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 152.05 KB 230
มาตรฐาน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 138.33 KB 448
ตารางสอนปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 31.19 KB 245
ข้อตกลง 62 Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 224
คู่มือครู 62 Word Document ขนาดไฟล์ 298.47 KB 509
แนบท้าย mou Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 150
บันทึกข้อตกลง ปี 62 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 141
รหัสกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.07 KB 114
ตารางกิจกรรม อนุบาล 62 Word Document ขนาดไฟล์ 13.08 KB 94
หลักสูตร ปรับปรุง 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 1522
ปฏิทิน ปี 62 Word Document ขนาดไฟล์ 18.17 KB 284
ตารางสอน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.66 KB 162
ตารางแสดง ผลโอเน็ต ย้อนหลัง Word Document ขนาดไฟล์ 16.97 KB 147
ข้อมูล จำนวน นักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.79 KB 82
ผล Nt 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.16 KB 62
โอเน็ต ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.8 KB 47
โอเน็ต ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.99 KB 40
ผลโอเน็ต 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.13 KB 102
ผลโอเน็ต 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.87 KB 34
เอกสาร มาตรฐาน ตชว Word Document ขนาดไฟล์ 121.91 KB 523
คู่มือการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 830.4 KB 127
มาตรฐาน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 108.55 KB 430
กฎกระทรวง Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 104
มาตรฐาน 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 165
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 223
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 113
PNG Image ขนาดไฟล์ 204.9 KB 65
ประกาศ ศธ หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.91 KB 265
ประกาศ ศธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.78 KB 213
คำสั่ง มฐ ตชว คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 215
คำสั่ง สพฐ.ภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 123
ประกาศ ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 4760
คำสั่งคณะกรรมกมการ ทำหลักสูตร 51 ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 399
คำนำ ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 693
ปก ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 339
ปก ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 388
ระเบียบ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 882
วิทยาศาสตร์ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 432.59 KB 1579
คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 35667
สังคมฯ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 387.77 KB 833
หลักสูตร แกนกลาง 2551(ปรับปรง2560) Word Document ขนาดไฟล์ 919.5 KB 989
โอเน็ต ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.11 KB 81
63
สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 22.92 KB 3228
ระเบียบวัดผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.25 KB 10881
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 688
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 674
หลักสูตร ปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 391
ข้อมูล ผลโอเน็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 73
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 59
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 55
แนวปฏิบัติ การวัดผล ประเมินผล 697
แผนการสอน ลูกเสือ สำรอง สามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 21.88 KB 548
แบบฟอร์มแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.81 KB 420
ตัวชี้วัด สุขศึกษา ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 373
ตัวชี้วัด ศิลป ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 205
ตัวชี้วัด การงานอาชีพ ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 493
ตัวชี้วัด สังคมฯป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 248
ตัวชี้วัด วิทย์ ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 560
ตัวชี้วัด ไทย ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 344
ตัวชี้วัด คณิต ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 833
ตัวชี้วัด Eng ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 380
บัญชีลงเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 13537
คำสั่ง 76/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.14 KB 144
รายงานจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.31 KB 364
เกณฑ์วิทยฐานะ 5 กค 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 109
ตัวอย่างหนังสือ ขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 374 KB 146
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 26.43 KB 427
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 463
English for communication in asean 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 168
ตารางสอนรวม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 298
คู่มือภาษาอังกฤษ การทำความเคารพในห้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 584.36 KB 229
คู่มือใช้จ่ายเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 969 KB 227
หลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 402
โครงการยกระดับ โอเน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 362
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.05 KB 300
แบบฝึกทักษะคัดลายมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.91 KB 401
บัญชีคำพื้นฐาน อนุบาล 1 - ชั้น ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 671
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 454
คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 964
ตัวชี้วัด ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 550
ตัวชี้วัด ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 523
ตัวชี้วัด ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 622
ตัวชี้วัด ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 481
ตัวชี้วัดประถมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 7934
ตัวชี้วัด ประถมศึกษาปีที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 396
เขียนได้ ลายมือสวย Word Document ขนาดไฟล์ 802.5 KB 661
ตัวบ่งชี้ สมศ.ประเมินรอบ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.49 KB 358
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.41 KB 108
หนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.91 KB 146
คำศัพท์ หมวดต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 57.28 KB 360
ติว โอเน็ต 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 317
ข้อความป้าย เป็นภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.26 KB 273
การฝึกแถว ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.26 KB 2125
คำสั่งโรงเรียนวัดวังไทร Word Document ขนาดไฟล์ 54.34 KB 214
แบบฟอร์มงานบุคลากร
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.61 KB 150