โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายผัน จันทรภุชงค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเนือง ใจสมุทร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร วิชัยดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ ดำเหลื่อม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางเนาวรัตน์ สุทธินุ่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัตน์ เพชรทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ม.ค.2544-25 พ.ย.2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสุติยะ ชูหนู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พ.ย.57 - 2 ต.ค.2563
ชื่อ-นามสกุล : นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พ.ย.2563 ถึงปัจจุบัน