โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
คณะผู้บริหาร

นายสุติยะ ชูหนู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอุมารี ยุธิษยานุวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางวนิดา เมษสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวฐิติภรณ์ เพิงใหญ่
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ

นางสาวกรกฎ ชูทวด
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคลากร

นางกิ่งแก้ว กล่ำนคร
หัวหน้างานปฐมวัย

นางสาวฐิติภรณ์ เพิงใหญ่
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสาวฐิติภรณ์ เพิงใหญ่
ครู คศ.3