โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
คณะผู้บริหาร

นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวนิดา เมษสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางอุมารี ยุธิษยานุวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวฐิติภรณ์ เพิงใหญ่
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ

นางสาวกรกฎ ชูทวด
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางกิ่งแก้ว กล่ำนคร
หัวหน้างานปฐมวัย

นางเบญจวรรณ

นางสุดารัตน์