โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรินดา ส้มเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งนภา รักเพื่อน
ครูผู้ช่วย