โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ปฐมวัย

นางสุดารัตน์ อินริสพงค์
ครู
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสิรินาฎ จันทร์สว่าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นายทิวา วงค์สวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวรุ่งนภา รักเพื่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นายเกรียงศักดิ์ แดงประเทศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นายจรัญ คิดขยัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0