โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ทำเนียบบุคลากร

นายสุติยะ ชูหนู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอุมารี ยุธิษยานุวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกรกฎ ชูทวด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางเบญจวรรณ พรหมจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุรวุฒิ อารีชล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายธีระศักดิ์ ล่องสุนทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวฐิติภรณ์ เพิงใหญ่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายลือชาย จิตรรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายทิวา วงศ์สวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวปิยดา สุขศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุดารัตน์ อินริสพงค์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวพิมพ์ขวัญ บุญชูวงค์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววรรณลดา เชาว์เหม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสิรินาฎ จันทร์สว่าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวจิราวดี ชนาชน
ครูธุรการ

นางสาวสุภาพร ด้วงเมฆ
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการ

นางสาววีณา กล่อมเสนาะ
วิทยากรศาสนาอิสลาม

นางกมลวรรณ แซ่ฉั้ง
แม่ครัว

นางสาวอรินดา ส้มเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลวรรณ หิรัญรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายจรัญ คิดขยัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นายเกรียงศักดิ์ แดงประเทศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางอาภาพร วรรณพฤกษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางฉันทนา ปทะวานิช
แม่ครัว

นางคล่อง ปทะวานิช
แม่ครัว

นางสวารุ่งนภา รักเพื่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นายสุรินทร์ มุขดา
ภารโรง

นางสาวรุ่งนภา รักเพื่อน
ครูผู้ช่วย