โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ทำเนียบบุคลากร

นายสุติยะ ชูหนู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอุมารี ยุธิษยานุวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกรกฎ ชูทวด
ครู คศ.3

นายสุรวุฒิ อารีชล
ครู คศ.2

นายธีระศักดิ์ ล่องสุนทร
ครู คศ.1

นางสาวฐิติภรณ์ เพิงใหญ่
ครู คศ.3

นายลือชาย จิตรรักษ์
ครู คศ.2

นายทิวา วงศ์สวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาวปิยดา สุขศรี
ครู คศ.1

นางสุดารัตน์ อินริสพงค์
ครู

นางสาวพิมพ์ขวัญ บุญชูวงค์
ครู

นางสาววรรณลดา เชาว์เหม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิรินาฎ จันทร์สว่าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราวดี ชนาชน
ครูธุรการ

นางสาวสุภาพร ด้วงเมฆ
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการ

นางสาววีณา กล่อมเสนาะ
วิทยากรศาสนาอิสลาม

นางกมลวรรณ แซ่ฉั้ง
แม่ครัว

นางสาวอรินดา ส้มเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลวรรณ หิรัญรัตน์
ครูผู้ช่วย

นายจรัญ คิดขยัน
ครูผู้ช่วย

นางอาภาพร วรรณพฤกษ์
ครูผู้ช่วย

นายเกรียงศักดิ์ แดงประเทศ
ครูอัตราจ้าง

นางฉันทนา ปทะวานิช
แม่ครัว

นางคล่อง ปทะวานิช
แม่ครัว

นางสาวรุ่งนภา รักเพื่อน
ครูผู้ช่วย

นายสุรินทร์ มุขดา
ภารโรง

นายคมกฤช คุ่มเคี่ยม
ครูผู้ช่วย