โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ทำเนียบบุคลากร

นายสุติยะ ชูหนู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอุมารี ยุธิษยานุวัฒน์
ครู คศ.3

นางวนิดา เมษสุวรรณ
ครู คศ.3

นางสาวกรกฎ ชูทวด
ครู คศ.3

นางกิ่งแก้ว กล่ำนคร
ครู คศ.2

นางเบญจวรรณ พรหมจันทร์
ครู คศ.3

นายสาเรศ ศรีเมือง
ครู คศ.3

นายสุรวุฒิ อารีชล
ครู คศ.1

นายธีระศักดิ์ ล่องสุนทร
ครู คศ.1

นางสาวฐิติภรณ์ เพิงใหญ่
ครู คศ.3

นายลือชาย จิตรรักษ์
ครู คศ.2

นายทิวา วงศ์สวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาวปิยดา สุขศรี
ครู คศ.1

นางสุดารัตน์ อินริสพงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ขวัญ บุญชูวงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววรรณลดา เชาว์เหม
ครูผู้ช่วย

สิรินาฎ จันทร์สว่าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราวดี ชนาชน
ครูธุรการ

นางสาวสุภาพร ด้วงเมฆ
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการ

นางสาวจิรารัตน์ มุขดา
ครูอัตราจ้าง

นางสาววีณา กล่อมเสนาะ
วิทยากรศาสนาอิสลาม

นายสุรินทร์ มุขดา
ภารโรง

นางคล่อง ปทะวานิช
แม่ครัว

นางฉันทนา ปทะวานิช
แม่ครัว

นางกมลวรรณ แซ่ฉั้ง
แม่ครัว

นางสาวอรินดา ส้มเมือง
ครูผู้ช่วย