โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวฐิติภรณ์ เพิงใหญ่
ครู คศ.3