โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววรรณลดา เชาว์เหม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายธีระศักดิ์ ล่องสุนทร