โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุมารี ยุธิษยานุวัฒน์
ครู คศ.3

นางอาภาพร วรรณพฤกษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1