โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเจียม สุขปาน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชากร เพชรสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0980748742
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส ฉิมรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0813964997
ชื่อ-นามสกุล : นางปนัดดา ช่วยมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0637268010
ชื่อ-นามสกุล : นางริดต้า กาญจนาดูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณุฒิ
เบอร์โทร : 0993025115
ชื่อ-นามสกุล : นางสาริกา ปลื้มพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0883856762
ชื่อ-นามสกุล : นางสารภี ศรีรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0832277463
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีสุดา พิษครุฑ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0872801970
ชื่อ-นามสกุล : นายลือชาย จ้ตรรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0937395950
ชื่อ-นามสกุล : นางปวีณา ช่วยมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0625204583
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระเทพ ชำนาญเนตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกัญญารัตน์ เพชรรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการกมล กันตะวีโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศาสนาพุทธ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายดลภัตตะ กล่อมเสนาะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรศาสนาอิสลาม
เบอร์โทร :