โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดวังไทร โรงเรียนประชารัฐ Welcome to watwangsai school อัตลักษณ์ ความรับผิดชอบ เอกลักษณ์ รักสะอาด มารยาทดี มีน้ำใจ Identity:Responsibility:Uniqueness:Love Clean :Good Maners:Generous โรงเรียนวัดวังไทร โรงเรียนตามโครงการประชารัฐ โรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบลป่าร่อน ค่านิยมองค์กร(Core Value) โรงเรียนวัดวังไทร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะชีวิต เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นคนดี คนเก่ง ดำรงตนอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง นำองค์กรสู่การพัฒนาและประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์และยึดถือในค่านิยมและมีวิธีการปฏิบัติ ที่เรียกว่า Vitra โดยมีความหมายดังนี้ Venture หมายถึง กล้าเปลี่ยนแปลง Integrity หมายถึง ซื่อสัตย์ Team Work หมายถึง ทำงานเป็นทีม Responsibility"Accountability หมายถึง ความรับผิดชอบ Acchievement มุ่งผลสัมฤทธิ์
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
การมองคุณภาพนักเรียน มองเพียงแค่ ผลโอเน็ตหรือ ? (366/0) 05 ม.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
Timeline 2019
timeline
ประกาศโรงเรียนวัดวังไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรนิกส์(e-bidding)
เผยแพร่ แผนจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณ ๒๕๖๒
ข่าวสอบพรีโอเน็ต 60
ข้อสอบ ติว 60 19 ม.ค. 60
กระดาษคำตอบพรีโอเน็ต อังกฤษ 13 ม.ค. 60
เฉลยข้อสอบพรีโอเน็ต อังกฤษ 13 ม.ค. 60
ข้อสอบพรีโอเน็ต อังกฤษ 13 ม.ค. 60
กระดาษคำตอบ สังคม 13 ม.ค. 60
เฉลยข้อสอบพรีโอเน็ตสังคม 13 ม.ค. 60
ข้อสอบ พรีโอเน็ต สังคม 13 ม.ค. 60
กระดาษคำตอบ ภาษาไทย 13 ม.ค. 60
เฉลยพรีโอเน็ตภาษาไทย 13 ม.ค. 60
ข้อสอบ พรีโอเน็ต ภาษาไทย 13 ม.ค. 60
เผยแพร่แผนจัดซื้อ จัดจ้าง งบ ๒๕๖๒
24 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ